• Tłumacz języka migowego
BIP

RODO

Informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Bieruniu (43-150), przy ulicy Krakowskiej 30. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub przesyłając korespondencję na adres szkoły z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówki. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  • Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne.
  • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
  • Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki.
  • Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

 

do góry