• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Gabiga-Nowak, sp1bierun@wp.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322164067. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu
ul. Krakowska 30; 43-150 Bieruń

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia, oba od ul. Krakowskiej. Jedno z nich jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Od ulicy, na ogrodzeniu umieszczona jest odpowiednia tabliczka informacyjna. Przy wejściu pełni dyżur pracownik obsługi, który udziela informacji. Sekretariat oraz gabinet dyrektora szkoły mieści się na pierwszym piętrze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 Budynek szkoły posiada trzy kondygnacje. Poruszanie się między kondygnacjami umożliwiają windy.Korytarze są szerokie, wolne od przeszkód, posiadają pasy kontrastujące, ułatwiające przemieszczanie się osobom niedowidzącym i słabowidzącym.  Schody mają oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 Szkoła posiada pochylnię  dla osób poruszających się na wózkach. Znajduje się ona przy wejściu dla osób niepełnosprawnych, do którego prowadzą odpowiednie oznaczenia. Szkoła nie posiada pętli indukcyjnej oraz urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu dyżuruje pracownik szkoły udzielający wskazówek i pomocy. Pomieszczenia w budynku oznaczone są pismem Braille’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ul. Krakowskiej. Na ogrodzeniu, przed bramą wjazdową, umieszczona jest tabliczka z odpowiednim oznakowaniem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

 

do góry